AVCILAR BOŞANMA AVUKATI

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/19830

K. 2016/13082

T. 26.9.2016

* AVCILAR BOŞANMA (Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması Gerektiği/Oysa Dinlenen Davacı Tanıklarının Beyanlarının Bir Kısmı Sebep ve Saiki Açıklanmayan Soyut Beyanlardan İbaret Olup Bazı Tanık Beyanlarının Davacıdan Duyum Bazılarının İse Eskiye Dayalı Olaylar Olup Bu Olaylardan Sonra Evlilik Birliği Devam Ettiğine Göre Boşanmaya Esas Alınamayacağı)

* DUYUM VE ESKİYE DAYALI SOYUT TANIK BEYANLARININ BOŞANMA DAVASINA ETKİSİ (Avcılar Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Evlilik Birliğinin Ortak Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması Gerektiği/Sebep ve Saiki Açıklanmayan Soyut Duyuma Dayalı Tanık İfadelerinin Boşanmaya Esas Alınamayacağı – Davalı Erkeğin İspatlanan Bir Kusuru Bulunmadığından Davacı Kadının Boşanma Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)

* Avcılar BOŞANMADA ESKİYE DAYALI OLAYLARA İLİŞKİN TANIK İFADELERİ (Evlilik Birliliğinin Temelinden Sarsılması/Olaylardan Sonra Evlilik Birliği Devam Ettiğine Göre Boşanmaya Esas Alınamayacağı)

* EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI (Dinlenen Davacı Tanıklarının Beyanlarının Bir Kısmı Sebep ve Saiki Açıklanmayan Soyut Beyanlardan İbaret Olup Bazı Tanık Beyanlarının Davacıdan Duyum Bazılarının İse Eskiye Dayalı Olaylar Olup Bu Olaylardan Sonra Evlilik Birliği Devam Ettiğine Göre Boşanmaya Esas Alınamayacağından Davanın Reddi Gerektiği)

4721/m.166/1-2

ÖZET : Avcılar Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacı tanıklarının beyanlarının bir kısmı sebep ve saiki açıklanmayan soyut beyanlardan ibaret olup, bazı tanık beyanları davacıdan duyum, bazıları ise eskiye dayalı olaylar olup, bu olaylardan sonra evlilik birliği devam ettiğine göre boşanmaya esas alınamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı erkeğin ispatlanan bir kusuru bulunmamaktadır. O halde, davacı kadının boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacı tanıklarının beyanlarının bir kısmı sebep ve saiki açıklanmayan soyut beyanlardan ibaret olup, bazı tanık beyanları davacıdan duyum, bazıları ise eskiye dayalı olaylar olup, bu olaylardan sonra evlilik birliği devam ettiğine göre boşanmaya esas alınamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında, davalı erkeğin ispatlanan bir kusuru bulunmamaktadır. O halde, davacı kadının boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı gerekçe ile yazılı şekilde kabulü usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalı erkeğin diğer temyiz itirazlarının ise şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.26.09.2016 Avcılar Boşanma AVUKATI

Bir cevap yazın