İcra Takibi Nedir? İcra takibi alacaklının borçludan alacağını tahsil etmesi için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adı yaptığı çalışmaların bütünüdür. Para veya teminat alacağı olan bir alacaklı, icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilir. İcra dairesi bu alacakları temin etmek şartı ile borçlunun sadece belirli oranda mal varlığı değerine karşı bir işleme girişir. Alacak miktarının elde edilebilmesi için, icra dairesi, borçlunun belirlenen mallarına el koyar. Para veya teminat alacağı olan bir alacaklı, icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilecektir. Bu işlemi direkt olarak alacaklının kendisi veya avukatı yapabilir. 

İcra Takiplerinde Avukat Tutulmalı mıdır?

İcra takip talebini alacaklının kendisi de yapabilir avukatı aracılığı ile de bu işlemi gerçekleştirebilir. Öyle bir dosyanın Hukukçu tarafından müvekkili adına hayata geçirilmesi    müvekkil için büyük kolaylık ve önem arz eder. Aksi halde gözden kaçması mümkün olan ufak detaylar icra suresi için çok tehlikeli olabilir hangi tür icra davasının açılacağına ve sürecin nasıl yönetileceğine avukat ile karar verilmesi gerekmektedir.

Icra Davası Başlatma Türleri Nelerdir?

İcra davası başlatma türlerinde alacaklı kişinin başlattığı icra davası 3 farklı kategoride değerlendirmektedir bunlar aşağıda sırası ile belirtilmiştir:

  • İlamlı icra takibi
  • İlamsız icra takibi
  • Senede dayalı icra takibi

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İlamlı icra takibinde, hakkı yerine getirilmeyen veya ihlal edilen kişi mahkemeye başvurarak, hakkının iade edilmesini talep eder mahkeme kararına göre icra takip işlemi yapılır. Tüm süreci mahkeme yürütmekte ve denetlemektedir. Mahkeme alacaklının haklı olduğuna, Karar verirse karşı tarafa borcunu ödemesi için belli bir süre verilir. Borçlu kendisine verilen sürede borcu yerine getirmezse, borcun kanunda öngörülen şekilde zorla yerine getirilmesi sağlanır bu arada karar verildikten sonra borçlunun savunma ve takibe engel olma imkânı oldukça sınırlıdır. Borçlunun kural olarak bu takibe karşı koyarak Takibi durdurması mümkün değildir.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibinde, bu takip yoluna başvuran alacaklının, alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınmış olması gerekmez alacaklı doğrudan icra dairesine başvurarak borçluya karşı takip yapabilir genel haciz yolu ile Takipte alacaklının önünde herhangi bir belge bulunması da şart değildir. Takip yolunun başarı ile sonuçlanması için borçlunun takibe itiraz etmemesi gerekir. İlamsız icra takibinde İlamlı icra Takibinin aksine daha önce bir Yargılama yapılmadığından borçluya kendisine karşı yürütülen takibe itiraz ederek takibin sonuçlanmasına engel olma hakkı tanınmıştır. Eğer 7 gün içerisinde itiraz yapılırsa takip durur.

Senede Dayalı İcra Takibi Nedir?

Senede dayalı İcra takibinde, alacaklı senedin aslını icra dairesine sunmak zorundadır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse borçluya ödeme emri gönderir borçlu borcunu 10 gün içerisinde ödeme emrinde yazılı olan İcra Dairesine ait banka hesabına ödemelidir. Borçlu itirazda bulunmak isterse itirazın 5 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması gerekir. Borçlu borca itiraz etmez ayrıca borcu ödemez ise 10 gün içinde itiraz edip de reddedilirse 3 gün içinde gerçeğe uygun Mal beyanında bulunmak içinde itiraz edip de reddedilirse 3 gün içinde gerçeğe uygun Mal beyanında bulunmak zorundadır.

One thought on “İcra Takibi Nedir?

Bir cevap yazın